اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس کودکستان های شهر کابل
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/038/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس کودکستان های شهر کابل تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/8/2 تاریخ خنم اعلان :...
Oct 26, 2016 -
رئیس تدریسی کودکستانها
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/037/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس تدریسی کودکستانها تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/8/2 تاریخ خنم اعلان :...
Oct 26, 2016 -
رئیس عمومی امور شهدا و معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/036/010/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی امور شهدا و معلولین تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/7/26 تاریخ خنم اعلان :...
Oct 17, 2016 -