اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/025/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعداد بست: 1 ولایت تخار بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: ...
May 02, 2016 -
رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/026/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعداد بست: 1 ولایت نورستان بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: ...
May 02, 2016 -
آموزگار آموزش کمپیوتر
بست : آموزگار آموزش کمپیوتر تعداد بست : 1 بست موقعیت : مرکز موزش های فنی وحرفوی معلولین و ورثه شهدا / کابل / افغانستان موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا به سند بالاتر ارجعیت داده میشود داشتن سند...
May 01, 2016 May 15, 2016
موزگار آموزش ترمیم وسایل برقی منزل
بست : آموزگار آموزش ترمیم وسایل برقی منزل تعداد بست : 1 بست موقعیت : مرکز موزش های فنی وحرفوی معلولین و ورثه شهدا / کابل / افغانستان موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا به سند بالاتر ارجعیت داده...
May 01, 2016 May 15, 2016
آموزگار آموزش ترمیم مبایل
بست : آموزگار آموزش ترمیم مبایل تعداد بست : 1 بست موقعیت : مرکز موزش های فنی وحرفوی معلولین و ورثه شهدا / کابل / افغانستان موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا به سند بالاتر ارجعیت داده میشود داشتن...
May 01, 2016 May 15, 2016
آموزگار آموزش برق تعمیرات
بست : آموزگار آموزش برق تعمیرات تعداد بست : 1 بست موقعیت : مرکز موزش های فنی وحرفوی معلولین و ورثه شهدا / کابل / افغانستان موصفات : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا به سند بالاتر ارجعیت داده میشود داشتن...
May 01, 2016 May 15, 2016
آموزگار سواد موزی
بست : آموزگار سواد موزی تعداد بست : 1 بست موقعیت : مرکز موزش های فنی وحرفوی معلولین و ورثه شهدا / کابل / افغانستان موصفات : بست : معلم سواد آموزی : داشتن سند تحصیلی به سویه بکلوریا تجربه کاری...
May 01, 2016 May 15, 2016
آموزگار آموزش کمپیوتر
بست : آموزگار آموزش کمپیوتر تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان لایحه وظایف : 1- اطاعت از قوانین ، مقررات اداره . 2 – پابندی به حاضری روز مره . 3 - ترتیب و تنظیم حاضری...
Apr 17, 2016 Apr 21, 2016
آموزگار آموزش خیاطی
بست : آموزگار آموزش خیاطی تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان لایحه وظایف : 1- اطاعت از قوانین ، مقررات اداره . 2 – پابندی به حاضری روز مره . 3 - ترتیب و تنظیم حاضری...
Apr 17, 2016 Apr 21, 2016
آموزگار آموزش ترمیم وسایل برقی
بست : آموزگار آموزش ترمیم وسایل برقی تعداد بست : 1 بست موقعیت : انستیتوت ملی معلولین / کابل / افغانستان لایحه وظایف : 1- اطاعت از قوانین ، مقررات اداره . 2 – پابندی به حاضری روز مره . 3 - ترتیب و...
Apr 17, 2016 Apr 21, 2016
صفحه 1 از 2
قبل12بعد