اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
معاون مالی
غاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
معاون جنسی و نقدی
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و غیره توانای انجام...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
معاون تهیه و تدارکات
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
معاون اداری و خدمات
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و غیره توانای...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
مدیر مالی و اداری
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: 1. درجه تحصیل o داشتن سند تحصیلی لیسانس 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) o حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه 3. مهارت های دیگر ( کورس های...
Aug 30, 2016 -
مامور پذیرش و معلومات
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و غیره توانای انجام...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
آموزگار نلدوانی
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
آموزگار فلز کاری
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و...
Aug 30, 2016 Sep 08, 2016
آموزگار خیاطی
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
آموزگار تخنیک برق
آغاز اعلان 1395/06/08 ختم اعلان 1395/06/20 موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، و آموزشهای داخل خدمت و...
Aug 30, 2016 Sep 09, 2016
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد