اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عضومسلکی
عنوان وظیفه : عضومسلکی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : کارشناس مسایل حقوقی مامورین ، ریاست تقنین وحقوق کار بست :5 گزارشدهی به : کارشناس مسایل حقوقی...
Mar 18, 2017 -
کارشناس مسایل حقوقی کارکنان مسلکی
عنوان وظیفه : کارشناس مسایل حقوقی کارکنان مسلکی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مشوره های حقوقی کارکنان غیر دولتی ،ریاست تقنین و حقوق کار بست : 4 گزارشدهی به...
Mar 18, 2017 -
کارشناس مسایل حقوقی کارگران
عنوان وظیفه : کارشناس مسایل حقوقی کارگران وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مشوره های حقوقی کارکنان غیر دولتی ، ریاست تقنین و حقوق کار بست :4 گزارشدهی به :...
Mar 18, 2017 -
مدیر عمومی حل اختلافات ناشی از کار
عنوان وظیفه : مدیر عمومی حل اختلافات ناشی از کار وزارت و یا اداره :کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت تدقیق و ارزیابی قضایا و حل اختلافات ناشی از کار ، ریاست تقنین و حقوق کار بست :...
Mar 18, 2017 -
عضومسلکی
عنوان وظیفه : عضومسلکی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : تحلیل گر قضایا /آمریت تدقیق و ارزیابی قضایا و حل اختلافات ناشی از کار بست : 5 گزارشدهی به : تحلیل گر...
Mar 18, 2017 -
عضومسلکی
عنوان وظیفه : عضومسلکی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی گزارش دهی کنوانسیونهای بین المللی کار، آمریت طرح و تسوید اسناد تقنینی بست : 5 دو بست گزارشدهی به...
Mar 18, 2017 -
آمر طرح و تسوید اسناد تقنینی
عنوان وظیفه : آمر طرح و تسوید اسناد تقنینی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تقنین و حقوق کار بست : ۳ گزارشدهی به : رئیس تقنین وحقوق کار گزارش گیری از :...
Mar 18, 2017 -
مفتشین کار
عنوان وظیفه : مفتشین کار وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت بررسی تخنیکی موسسات تولیدی ، تصدی ها و سکتور مختلط و خصوصی بست : 4 چهار بست گزارشدهی به : امر...
Mar 18, 2017 -
اعضای مسلکی
عنوان وظیفه : اعضای مسلکی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت بررسی موسسات غیر دولتی داخلی وخارجی / ریاست تفتیش کار بست : (5) پنج بست گزارشدهی به : مفتشین...
Mar 18, 2017 -
اعضای مسلکی بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی
عنوان وظیفه : اعضای مسلکی بررسی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مفتشین کار /آمریت بررسی ادارات دولتی و سازمانهای احتماعی / ریاست تفتیش...
Mar 18, 2017 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد