اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر خدمات اجتماعی
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/066/010/2016 عنوان وظیفه: آمر خدمات...
May 09, 2018 -
آمر خدمات اجتماعی
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/066/010/2016 عنوان وظیفه: آمر خدمات...
May 09, 2018 -
آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/065/010/2016 عنوان وظیفه: آمر حمایت تخنیکی و نظارت تعلیمی پرورشگاه ها تعداد...
May 09, 2018 -
آمر تحلیل، توحید و انسجام
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/064/010/2016 عنوان وظیفه: آمر تحلیل، توحید و انسجام تعداد...
May 09, 2018 -
آمر تحلیل و توحید گزارشات
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/063/010/2016 عنوان وظیفه: آمر تحلیل و توحید گزارشات تعداد...
May 09, 2018 -
آمر تحلیل و توحید گزارشات
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/063/010/2016 عنوان وظیفه: آمر تحلیل و توحید گزارشات تعداد...
May 09, 2018 -
آمریت ایمنی کار
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/067/010/2016 عنوان وظیفه: آمریت ایمنی...
May 09, 2018 -
آمر نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافي
شمارۀاعلانوظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/062/010/2016 عنوان وظیفه: آمر نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافي تعداد...
May 09, 2018 -
آمر گروپ سوم مفتشین
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/061/010/2016 عنوان وظیفه: آمر گروپ سوم مفتشین بست: تعداد...
May 09, 2018 -
آمر گروپ اول مفتشین
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/060/010/2016 عنوان وظیفه: آمر گروپ اول مفتشین بست: تعداد...
May 09, 2018 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد