اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
محافظ دروازه کودکستان اقا جان
عنوان وظیفه : محافظ دروازه کودکستان اقا جان وزارت و یا اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها / ریاست کودکستانهای کابل بست: 8 گزارشدهی به: مدیریت کودکستان گزارشگیری از:...
Apr 23, 2014 May 05, 2014
معلمه کودکستان ریاست سروی معدن
عنوان وظیفه : معلمه کودکستان ریاست سروی معدن وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست پرورشگاه کابل بست:(6) گزارشدهی:...
Apr 23, 2014 May 05, 2014
معلمه کودکستان وزارت داخله
عنوان وظیفه : معلمه کودکستان وزارت داخله وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست پرورشگاه کابل بست:5 گزارشدهی:...
Apr 23, 2014 May 05, 2014
معلم تدیرسی اناث مرکز علاوالدین ریاست عمومی پرورشگاه
عنوان وظیفه : معلم تدیرسی اناث مرکز علاوالدین ریاست عمومی پرورشگاه وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی پرورشگاه ها /ریاست پرورشگاه کابل بست:5 گزارشدهی:...
Apr 23, 2014 May 05, 2014
صفاکار
عنوان وظیفه : صفاکار وزارت و یا اداره:کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش:ریاست عمومی قانون و بهبودشرایط کار بست: 8 گزارشدهی به : مدیر تحریرات گزارش گیری:...
Apr 22, 2014 May 05, 2014
معلم تدرسی ذکور و اناث لیسه تهیه مسکن ریاست عمومی پرورشگاه
عنوان وظیفه : معلم تدرسی ذکور و اناث لیسه تهیه مسکن ریاست عمومی پرورشگاه وزارت و یا اداره: وزارت کار، اموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها/ ریاست کودکستانهای کابل بست:5 گزارشدهی به : مدیریت...
Apr 22, 2014 May 05, 2014
آمر تدارکات اجناس
لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمر تدارکات اجناس وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تهیه و تدارکات بست: (3) گزارشدهی به : رئیس تهیه وتدارکات گزارشدهی از : مدیر عمومی خریداری...
Apr 13, 2014 May 04, 2014
آمریت سیارجوازکار
لایحه وظیفه عنوان وظیفه : آمریت مراقبت سیار از جواز کار وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست توزیع جواز اتباع خارجی بست:3 گزارشدهی: رئیس توزیع جواز اتباع خارجی. گزارشگیری از :...
Apr 12, 2014 Apr 23, 2014
مدیریت عمومی کودکستان پولی تخنیک
بست : 4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان احصاییه مرکزی
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد