اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی مالی و حسابی
لایحه وظایف . عنوان وظیفه : مدیر عمومی مالی و حسابی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: آمریت مالی واداری / ریاست عمومی پرورشگاها بست: (4) گزارشدهی به: آمرمالی و اداری گزارشگیری...
Sep 25, 2016 Oct 03, 2016
عضو مسلکی پیداکوژی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : عضو مسلکی پیداکوژی وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا ومعلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی کودکستانها / ریاست تدریسی بست:(4) گزارشدهی به : آمر انکشاف نصاب تعلیمی گزارشگیری از:...
Sep 25, 2016 Oct 03, 2016
آمریت تحلیل وتوحید گزارشات
لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمریت تحلیل وتوحید گزارشات وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :ریاست نظارت وارزیابی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس نظارت و...
Sep 25, 2016 Oct 03, 2016