اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر تدارکات اجناس
لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمر تدارکات اجناس وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست تهیه و تدارکات بست: (3) گزارشدهی به : رئیس تهیه وتدارکات گزارشدهی از : مدیر عمومی خریداری...
Apr 13, 2014 May 04, 2014
آمریت سیارجوازکار
لایحه وظیفه عنوان وظیفه : آمریت مراقبت سیار از جواز کار وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست توزیع جواز اتباع خارجی بست:3 گزارشدهی: رئیس توزیع جواز اتباع خارجی. گزارشگیری از :...
Apr 12, 2014 Apr 23, 2014
مدیریت عمومی کودکستان پولی تخنیک
بست : 4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان احصاییه مرکزی
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان لیسه امانی
بست : 4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان ساختمانی امور برق
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان وزارت دفاع
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان اکادمی علوم
بست :4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوری
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان یوسف علمی
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
مدیریت عمومی کودکستان سرک چهلستون
بست:4 ریاست مربوط: عمومی کودکستان ها درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
Apr 06, 2014 Apr 15, 2014
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد