اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس حقوق و قانون کار
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/031/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس حقوق و قانون کار تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/4/30 تاریخ خنم اعلان :...
Jul 20, 2016 -
ریاست عمومی پلان و پالیسی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/030/02/2016 عنوان وظیفه: رئیس عمومی پلان و پالیسی تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/4/30 تاریخ خنم اعلان :...
Jul 20, 2016 -
مدیرعمومی انکشاف سیستم و دیتابیس
لایحه وظیفه عنوان وظیفه : مدیرعمومی انکشاف سیستم و دیتابیس وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد/ ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امور کار...
Jul 11, 2016 -
مدیر ثبت و راجستر متقاعدین نظامی
لایحه وظیفه عنوان وظیفه : مدیر ثبت و راجستر متقاعدین نظامی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت خدمات متقاعدین/ریاست انکشاف ومدیریت سیستم تقاعد / ریاست عمومی خزینه...
Jul 11, 2016 Jul 23, 2016
محافظ
لایحه وظایف عنوان وظیفه : محافظ وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست عمومی خزینه تقاعد بست: (8) گزارشدهی به: مسؤل بخش مربوطه گزارشگیری از:...
Jul 11, 2016 Jul 23, 2016
عضومسلکی طرح و دیزاین دیتابیس
لایحه وظایف عنوان وظیفه : عضومسلکی طرح و دیزاین دیتابیس وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی / معینیت مالی واداری بست : (5) گزارشدهی به :...
Jul 11, 2016 Jul 23, 2016
عضومسلکی تکنالوجی معلوماتی پرورشګاه ها
لایحه وظایف عنوان وظیفه : عضومسلکی تکنالوجی معلوماتی پرورشګاه ها وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی واحدهای دومی / ریاست تکنالوژی معلوماتی بست :...
Jul 11, 2016 Jul 23, 2016
عضو عملیاتی سیستم
لایحه وظیفه عنوان وظیفه : عضو عملیاتی سیستم وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی انکشاف سیستم ودیتابیس /ریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد/ ریاست ع خزینه تقاعد بست :...
Jul 11, 2016 Jul 23, 2016
عضو تخنیکی سیستم
لایحه وظیفه عنوان وظیفه : عضو تخنیکی سیستم وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی انکشاف سیستم ودیتابیس / ریاست ع خزینه تقاعد بست : 5 گزارشدهی به :...
Jul 11, 2016 Jul 23, 2016
صفاکار
لایحه وظایف عنوان وظیفه : صفاکار وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست دفتر مقام بست : ( 8 ) گزارشدهی به : مسؤل بخش مربوطه گزارشگیری از :...
Jul 11, 2016 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد