اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست متخصص تامینات اجتماعی با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: فنی شماره بست خالی: 010 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به مقیاس...
Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
بست متخصص حقوقی با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: فنی شماره بست خالی: 011 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به مقیاس...
Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
بست دستیار دیتابیس با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: تکنالوژی معلوماتی شماره بست خالی: 013 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به...
Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
مدیر عمومی تدریسی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی تدریسی وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست خدمات اجتماعی و حمایوی معلولین و ورثه شهدا/ آمریت انستیتوت معلولین بست: (4) گزارشدهی به: آمر انستیتوت...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
مامور اجرائیه
عنوان وظیفه : مامور اجرائیه وزارت و یا اداره : کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست دفترمقام بست : ( 6 ) گزارشدهی به : سکرتراجرائیوی معینیت امورکار گزارشگیری از :...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
مامور استخدام کارکنان مرکزی
عنوان وظیفه : مامور استخدام کارکنان مرکزی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (6) گزارشدهی به : مدیر استخدام کارکنان مرکزی گزارشگیری از: ندارد کود:012 الی...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
مدیر استخدام کارکنان ولایتی
عنوان وظیفه : مدیر استخدام کارکنان ولایتی وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (5) گزارشدهی به : مدیر عمومی استخدام کارکنان گزارشگیری از:سه مامور استخدام کارکنان...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
آموزگار
عنوان وظیفه : آموزگار وزارت و یا اداره: کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست منابع بشری بست: (4) گزارشدهی به: مدیر عمومی ارتقای ظرفیت معلمین کودکستانها و روزنتونها گزارشگیری از:...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
دیپارتمنت نابینایان
وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش :ریاست خدمات اجتماعی و حمایوی معلولین و ورثه شهدا / آمریت انستیتوت معلولین بست: (4) گزارشدهی به: آمریت انستیتوت گزارشگیری از: عضو دیپارتمنت کود:...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
آمر تکنالوجی معلوماتی واحد های دومی
عنوان وظیفه : آمر تکنالوجی معلوماتی واحد های دومی وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارشدهی به : ریس تکنالوجی...
May 17, 2014 Jun 02, 2014
صفحه 1 از 8