اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر اجرائیه ریاست انکشاف و مدیر سیستم
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه ریاست انکشاف و مدیر سیستم وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد/ ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امورکار بست :...
May 05, 2015 May 17, 2015
مامورمحاسبه حقوق متقاعدین نظامی
عنوان وظیفه : مامورمحاسبه حقوق متقاعدین نظامی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست محاسبه وتادیات حقوق متقاعدین / ریاست عمومی خزینه تقاعد / معینیت امورکار بست : 6...
May 05, 2015 May 17, 2015
مدیر عمومی محاسبه حقوق متقاعدین ملکی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی محاسبه حقوق متقاعدین ملکی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست متقاعدین بست : 4 گزارشدهی به : آمر تثبیت حقوق متقاعدین گزارش گیری از :...
May 05, 2015 May 17, 2015
مدیر تطبیق حسابات بانکی متقاعدین ملکی
عنوان وظیفه : مدیر تطبیق حسابات بانکی متقاعدین ملکی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امور کار بست : 5 گزارشدهی به : مدیر عمومی تطبیق...
May 05, 2015 May 17, 2015
مدیر محاسبه حقوق متقاعدین اجیر و جدیدالتقرر
عنوان وظیفه : مدیر محاسبه حقوق متقاعدین اجیر و جدیدالتثبیت وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست محاسبه وتادیات حقوق متقاعدین / ریاست عمومی خزینه تقاعد / معینیت امورکار بست ...
May 05, 2015 May 17, 2015
مامورمحاسبه حقوق متقاعدین ملکی
عنوان وظیفه : مامورمحاسبه حقوق متقاعدین ملکی وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست متقاعدین بست : 6 ( دو بست ) گزارشدهی به : مدیر تثبیت حقوق متقاعدین حیاتی...
May 05, 2015 May 17, 2015
مدیر عمومی امور ولایات
وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست محاسبه و تادیات حقوق متقاعدین بست : (4) گزارشدهی به : رئیس محاسبه و تادیات حقوق متقاعدین گزارش گیری از : ندارد کود :...
May 05, 2015 May 17, 2015
عضو عملیاتی سیستم
عنوان وظیفه : عضو عملیاتی سیستم وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی انکشاف سیستم ودیتابیس /ریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد/ ریاست ع خزینه تقاعد بست : 5 گزارشدهی...
May 04, 2015 May 17, 2015
عضو تخنیکی سیستم
عنوان وظیفه : عضو تخنیکی سیستم وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی انکشاف سیستم ودیتابیس / ریاست ع خزینه تقاعد بست : 5 گزارشدهی به : مدیرعمومی انکشاف سیستم و...
May 04, 2015 May 17, 2015
مدیرعمومی انکشاف سیستم و دیتابیس
عنوان وظیفه : مدیرعمومی انکشاف سیستم و دیتابیس وزارت و یا اداره: کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد/ ریاست عمومی خزینه تقاعد/ معینیت امور کار بست :...
May 04, 2015 May 17, 2015
صفحه 1 از 10