اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر اجرائیه
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست توزیع جواز اتباع خارجی/ ریاست عمومی قوای بشری / معینیت امور کار بست : 5 گزارشدهی : به رئیس توزیع جواز...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جواز کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکاردر ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکاردر ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
بست متخصص تامینات اجتماعی با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: فنی شماره بست خالی: 010 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به مقیاس...
Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
بست متخصص حقوقی با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: فنی شماره بست خالی: 011 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به مقیاس...
Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
بست دستیار دیتابیس با یونیسف / وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین (MOLSAMD)
دسته بندی شغل: تکنالوژی معلوماتی شماره بست خالی: 013 محل وظیفه : کابل - وزارت کار ،امور احتماعی، شهدا و معلولین شهر: کابل با امکان سفر به ولایات مدت زمان: شش ماه با امکان تمدید جنسیت: مرد / زن محدوده حقوق و معاش: نظر به...
Aug 16, 2014 Aug 31, 2014
مدیر عمومی تدریسی
عنوان وظیفه : مدیر عمومی تدریسی وزارت و یا اداره: کار ، امور اجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش: ریاست خدمات اجتماعی و حمایوی معلولین و ورثه شهدا/ آمریت انستیتوت معلولین بست: (4) گزارشدهی به: آمر انستیتوت...
Jun 24, 2014 Jul 11, 2014
صفحه 1 از 8