اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس اطلاعات و ارتباط عامه
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/001/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس اطلاعات و ارتباط عامه تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ خنم اعلان:...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس توزیع جواز کار اتباع خارجی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/002/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس توزیع جواز کار اتباع خارجی تعداد بست:1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ خنم اعلان :...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس سکرتریت اطفال
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/003/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس سکرتریت اطفال تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ خنم اعلان : 1394/9/15...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی امور شهدا و معلولین
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/004/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی امور شهدا و معلولین تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ خنم اعلان :...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی انکشاف مهارتها
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/005/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی انکشاف مهارتها تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ خنم اعلان :...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی پالیسی و پلان
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/006/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی پالیسی و پلان تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین: وزارت...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی تنظیم و تأمینات اجتماعی
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/007/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی تنظیم و تأمینات اجتماعی تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان : 1394/9/2 تاریخ ختم...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی خزینه تقاعد
شمارۀ اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/008/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی خزینه تقاعد تعدادبست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ ختم اعلان 1394/9/15...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/009/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار تعداد بست: 1 بست : 1 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1394/9/2 تاریخ ختم...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/010/11/2015 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعدادبست: ۵ بست ولایات (بلخ ، تخار ، نورستان ، پکتیکا ، ارزګان) بست: 2 وزارت/اداره: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...
Nov 23, 2015 Dec 06, 2015
صفحه 1 از 14