اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Architect & Estimation Engineer
Vacancy Announcement No. MoLSAMD/DGPP/GMCP 04 Post Title: Architect & Estimation Engineer Organization: DGPP / Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled (MoLSAMD) Open date : 31/01/2017 Closing date: 09/02/2017 Duration: One...
Jan 31, 2017 -
Structural Design Enginee
Vacancy Announcement No. MoLSAMD/DGPP/GMCP 01 Post Title: Structural Design Engineer Organization: DGPP / Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled (MoLSAMD) Open date : 31/01/2017 Closing date: 09/02/2017 Duration: One Year...
Jan 31, 2017 -
Water Supply Engineer
Vacancy Announcement No.MoLSAMD/DGPP/GMCP 03 Post Title: Water Supply Engineer Organization:DGPP / Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled Open date : 31/01/2017 Closing date: 09/02/2017 Duration: One Year Experience:...
Jan 31, 2017 -
Electrical Engineer
Vacancy Announcement No. MoLSAMD/DGPP/GMCP 02 Post Title: Electrical Engineer Organization: DGPP / Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled (MoLSAMD) Open date : 31/01/2017 Closing date: 09/02/2017 Duration: One Year...
Jan 31, 2017 -
مدیر مالی و اداری
عنوان بست :مدیر مالی و اداری ( یک بست) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: 1. درجه تحصیل o داشتن سند تحصیلی لیسانس ازپوهنحی های اقتصاد، اداره و تجارت، 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان...
Jan 17, 2017 -
آموزگار خیاطی
عنوان بست : آموزگار خیاطی ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09 ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
آفسر لیلیه
عنوان بست : آفسر لیلیه ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09 اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس از پوهنحی های اقتصاد، اداره و تجارت، حقوق وعلوم سیاسی،وساینس تجارب لازمه (نوع و مدت...
Jan 15, 2017 -
آموزگار نلدوانی
عنوان بست : آموزگار نلدوانی ( دو بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
عنوان بست : آموزگار فلز کاری ( دوبست )
عنوان بست : آموزگار فلز کاری ( دوبست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
آموزگار تخنیک موتر
عنوان بست : آموزگار تخنیک موتر ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد