اعلان کاریابی - وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر مالی و اداری
عنوان بست :مدیر مالی و اداری ( یک بست) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: 1. درجه تحصیل o داشتن سند تحصیلی لیسانس ازپوهنحی های اقتصاد، اداره و تجارت، 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان...
Jan 17, 2017 -
آموزگار خیاطی
عنوان بست : آموزگار خیاطی ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09 ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
آفسر لیلیه
عنوان بست : آفسر لیلیه ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09 اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس از پوهنحی های اقتصاد، اداره و تجارت، حقوق وعلوم سیاسی،وساینس تجارب لازمه (نوع و مدت...
Jan 15, 2017 -
آموزگار نلدوانی
عنوان بست : آموزگار نلدوانی ( دو بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
عنوان بست : آموزگار فلز کاری ( دوبست )
عنوان بست : آموزگار فلز کاری ( دوبست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
آموزگار تخنیک موتر
عنوان بست : آموزگار تخنیک موتر ( یک بست ) تاریخ نشر: 1395/10/26آغاز اعلان: 1395/11/09ختم اعلان: موصفات: درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس با دو سال تجربه کاری و یا بکلوریا با چهار سال تجربه کاری مرتبط . مهارت های...
Jan 15, 2017 -
ریاست سکرتریت اطفال
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/050/02/2016 عنوان وظیفه: ریاست سکرتریت اطفال تعداد بست: 1 بست : 2 وزارت استخدام کننده: وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تاریخ اعلان: 1395/10/25 تاریخ خنم اعلان :...
Jan 14, 2017 -