اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آموزگارنلدوانی
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزش /آمریت مراکزاموزشهای فنی و حرفوی افغان کوریا بست : 5 چهار بست گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزش گزارش گیری ...
May 18, 2015 May 31, 2015
آموزگارتخنیک موتر
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی اداری / امریت مراکزاموزشهای فنی وحرفوی افغان کوریا بست : 5 چهار بست گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزش گزارش گیری ...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارکمپیوتر
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان جایکا / ریاست تنظیم مراکزآموزش های فنی و حرفوی بست : 5 دو بست گزارشدهی به : آمرآموزش های فنی وحرفوی...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارفلزکاری وحلبی سازی
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان جایکا / ریاست مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : 5 دو بست گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی وحرفوی افغان...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگاربرق و تعمیرات
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت آموزش فنی و حرفوی افغان جایکا / ریاست تنظیم مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : 5 دو بست گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی وحرفوی...
May 17, 2015 May 31, 2015
آمرمرکزاموزش های فنی و حرفوی افغان هند
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : ۳ گزارشدهی به : رئیس مراکزاموزش های فنی و حرفوی گزارش گیری از :مامور اجرائیه ، مامور محاسبه...
May 17, 2015 May 31, 2015
مامور اجرائیه
وزارت و یا اداره :کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مرکز آموزش های فنی و حرفوی افغان هند / ریاست تنظیم مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : ۶ گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی و حرفوی...
May 17, 2015 May 31, 2015
مدیر آموزش
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مرکز آموزش های فنی و حرفوی افغان هند، ریاست تنظیم مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : 5 گزارشدهی به : امر مراکزاموزشهای فنی و...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارکمپیوتر
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزشی/ آمریت مراکزآموزشهای فنی وحرفوی معلولین وورثه شهدا بست : 5 دو بست گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزشی گزارش...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارتشبثات وتجارت
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزش /امریت مراکزاموزشهای فنی وحرفوی معلولین وورثه شهدا بست : 5 گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزشی گزارش گیری :ندارد ...
May 17, 2015 May 31, 2015
صفحه 1 از 12