اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/ MOLSAMD/015/4 /2015 عنوان وظیفه: رئیس ولایتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعدادبست: 2 بست ولایات ( فاریاب ، نیمروز ، غور ، فراه ، قندهار ، و پنجشیر ) بست: 2 وزارت/اداره: وزارت کار، امور...
Dec 02, 2015 Jan 03, 2016
مامور اجرائیه
وزارت و یا اداره :کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مرکز آموزش های فنی و حرفوی افغان هند / ریاست تنظیم مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : ۶ گزارشدهی به : امرمرکزاموزش های فنی و حرفوی...
May 17, 2015 May 31, 2015
مدیر آموزش
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : آمریت مرکز آموزش های فنی و حرفوی افغان هند، ریاست تنظیم مراکزاموزش های فنی و حرفوی بست : 5 گزارشدهی به : امر مراکزاموزشهای فنی و...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارکمپیوتر
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزشی/ آمریت مراکزآموزشهای فنی وحرفوی معلولین وورثه شهدا بست : 5 دو بست گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزشی گزارش...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارتشبثات وتجارت
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزش /امریت مراکزاموزشهای فنی وحرفوی معلولین وورثه شهدا بست : 5 گزارشدهی به : مدیر عمومی اموزشی گزارش گیری :ندارد ...
May 17, 2015 May 31, 2015
آموزگارلسان انگلیسی
وزارت و یا اداره : کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی آموزش / امریت مراکزاموزشهای فنی و حرفوی معلولین وورثه شهدا بست : 5 دو بست گزارشدهی به : مدیر عمومی آموزش گزارش...
May 17, 2015 May 31, 2015
معتمدجنسی افغان کوریا
وزارت و یا اداره :کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :ریاست عمومی انکشاف مهارت ها بست : 7 گزارشدهی به : مدیر اداری گزارش گیری : ندارد کود :...
May 17, 2015 May 31, 2015
معتمدجنسی افغان کوریا
وزارت و یا اداره :کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :ریاست عمومی انکشاف مهارت ها بست : 7 گزارشدهی به : مدیر اداری گزارش گیری : ندارد کود :...
May 17, 2015 May 31, 2015
حمال
وزارت و یا اداره:کار اموراجتماعی شهدا و معلولین موقعیت: کابل بخش:ریاست عمومی انکشاف مهارت ها بست: 8 گزارشدهی به : مامور خدمات گزارش گیری: ندارد کود:...
May 17, 2015 May 31, 2015
مدیر تعمیرات
وزارت و یا اداره : کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست اداری و خدمات/ آمریت خدمات بست : (5) گزارشدهی به : مدیر عمومی انجنیری و تعمیرات گزارشگیری از : مامور...
May 16, 2015 May 31, 2015
صفحه 1 از 11